Iowa Midwest, United States
Oct, 06
South Dakota, United States
Aug, 25
Central Illinois Midwest, United States
Aug, 10
Central Illinois Midwest, United States
Jul, 19
Texas Kansas Oklahoma Midwest Southwest US, United States
Jun, 30
California West Coast, United States
May, 24
Northeast US, United States
May, 19
Illinois Midwest, United States
May, 16
Missouri Bootheel Midwest, United States
May, 15
Western Minnesota Eastern South Dakota Midwest Great Plains, United States
May, 09
Eastern US, United States
Apr, 24
Northwest Indiana Midwest, United States
Apr, 11
Midwest, United States
Apr, 05
Central Illinois Midwest, United States
Mar, 27
Wisconsin Minnesota Upper Midwest, United States
Mar, 08
North Central Illinois Midwest, United States
Mar, 08
Eastern US, United States
Mar, 06
Illinois Midwest, United States
Feb, 27
Illinois Midwest, United States
Feb, 23
Illinois Indiana Midwest, United States
Feb, 15