Ohio Midwest, United States
Apr, 07
Illinois, Iowa, Nebraska, South Dakota, Texas, Louisiana Midwest Southern US, United States
Apr, 07
Eastern Indiana / Western Ohio Midwest, United States
Mar, 10
Illinois Midwest, United States
Feb, 27
North Central Illinois, United States
Nov, 11
Midwest, United States
Nov, 11
Nebraska, United States
Nov, 11
Wisconsin, United States
Nov, 11